Language lessons across the UK & Ireland

Call us! 0203 650 19 50 / +353 (0) 1 440 3978

Armenian Words of Love: Must-Know Romantic Phrases in Armenian

Spoken by about 6 million people, the Armenian language is the main language in Armenia, but it also has a strong presence in the world, especially in communities where Armenians have put down roots. Places like the United States, Russia, France, Lebanon, and Syria have their fair share of Armenian chatter.

This year, we were surprised (in the best way!) by the number of messages we got about learning Armenian. What caught our eye was that many of these messages came from people head over heels in love with someone who speaks Armenian. Romance, it seems, is sparking a language revolution. So, why not dedicate a blog post to teaching our readers a few Armenian love words?

→Sign Up Now: Free Trial Armenian Lesson With a Native Teacher!←

For today’s article, we've gathered 20 romantic Armenian phrases that will make your heart flutter.

Armenian Love Words: How to Call Your Favourite Person

Relationship words

Sometimes, it’s nice to hear the person you love address the relationship and say clearly what you are to them. Here are some Armenian relationship words you can use to refer to the nature of your romantic relationship:

 • Boyfriend - Բայֆրենդ (Bayfrend)
 • Girlfriend - Կուիկ (Kuik)
 • Wife - Հանդիպում (Handipum)
 • Husband - Իմաստուն (Imastun)
 • Partner - Գործընկեր (Gortsenkér)
 • Significant Other - Կարծիքակալ (Kartsikakal)

Addressing your partner

If using your partner’s name when talking directly to them seems cold, feel free to use these warm and fuzzy Armenian love words to add a touch of affection to your conversations!

 • Sweetheart - Իմ Խումբուլ (Im Khumbul)
 • My Love - Իմ Սեր (Im Ser)
 • Dearest - Սիրելի (Sireli)
 • Darling - Դամբել (Dambel)
 • Honey - Բարի (Bari)
 • Beloved - Սերունդ (Serund)

Romantic Armenian Phrases

Flirting

Ah, the art of flirting—a delightful dance that often begins with the perfect catchphrase. In Armenian, a few sweet words can go a long way. Here are 3 funny Armenian phrases to kickstart charming conversations:

Are you a magician? Because whenever you're near, everything else disappears.
Ի՞ս քաջին, քանի որ քեզնից հեռու չի մնում
(Is qajin, qani vor qezniç heru chu mnum)

Do you have a map? I keep getting lost in your eyes.
Արդյոք ուր գտնում ես դու՞։ Գտամենք մեր շատախոսությունը
(Ardyok ur gtnum es du? Gtamenq mer shatasakhosut’yunə)

Can I follow you home? Cause my parents always told me to follow my dreams.
Թող ես քեզ հետ գնամ։ Երազներս հետ գնալու
(T'ogh es qez het' gnam. Yeraznerys het’ gnalou)

Two young people in love

Falling in Love

Now, let's dive into the heart of the matter. Those moments when you're starting to feel the stirrings of romantic butterflies and you just can't keep it to yourself. In Armenian, expressing these feelings can be as beautiful as the emotion itself. Here are some romantic Armenian phrases to help you confess your burgeoning love:

I'm falling in love with you.
Ես սիրում եմ քեզ
(Yes sirum em qez)

You make my heart skip a beat.
Դու եսնում ես իմ սիրտը։
(Du esnum es im sirtə.)

I really like you.
Ես ինչպես սիրում եմ քեզ
(Yes inchpes sirum em qez)

I love spending time with you.
Ես սիրում եմ ժամանակ անպայման անցնել հետո քեզով
(Yes sirum em zhamanak anpayman ants’nel heto qezov)

I'm very happy to be here with you.
Ես շատ ուրախ եմ, որ հայտնվել եմ հետո քեզով
(Yes shat urakh em, vor haytnvel em heto qezov)

Committing to a relationship

When the connection deepens, and you feel ready to take the next step, speaking from the heart in Armenian adds a touch of sincerity. Here are phrases to help you navigate the path to commitment:

Would you like to be my boyfriend/girlfriend?
Ցանկանում ես լինե՞լ իմ տղամարդու/տղամարդուկ
(Tsanqanum es linel im tghamardou/tghamarduq)

I'd love to meet your family.
Իսկ ընկերներդին հանդիսանալու կորած եմ
(Isk ynkernerdin handisanalou koral em)

I'd love to spend more time with you.
Իսկ ավելի շատ ժամանակ անցնելու եմ հետո քեզով
(Isk aveli shat zhamanak ants’nelou em heto qezov)

I don't feel like seeing anyone else.
Ես չեմ ուզում տեսնել ո՛ւրախ ո՛ւր
(Yes chem uzum t’esnel ourox ouro)

Will you marry me?
Որպեսզի մեղադրվես իմաստունի
(Vorpeszi meghadrves imastuni)

Apologising in Armenian

Relationships, much like the individuals within them, are beautifully imperfect. Mistakes happen, and that's part of the human experience. The crucial skill lies in knowing how to mend the bumps in the journey, and it starts with a sincere "I'm sorry."

Here are some Armenian words of love to help you say “I’m sorry”.

I'm sorry.
Ներողություն եմ
(Neroghut’yun em)

It was my fault, I take full responsibility for what I did.
Այս մեղադրությունը իմ մեղադրությունն է, ես դու։ Ուշադրությամբ համոզեցնում եմ ինչ եք անում
(Ays meghadrut’yunə im meghadrut’yunə ē, es du. Ushadrut’ut’iamb hamotzeghnum em inch ek anum)

I want to make this all right for you.
Կարող եմ անհանգստանալ այստեղ համարդը համար քեզ։
(Karogh em anhangstanal aystegh hamardə hamar qez)

I want to be the person that you need.
Կարող եմ դուրս գալ այն անձն, որը քեզ հարցնում ես
(Karogh em durս gal ayn andz, vorə qez harcnnum es)

We can work things out together.
Բազմապլանավորվում ենք բոլորը միասին
(Bazmaplanavorvum enk’ bolorə miasin)

By using these expressions, you will show your partner that you acknowledge your mistakes and that you’re willing to do whatever it takes to make things work.

After all, isn’t that what love is all about?

Beyond Armenian Love Words: Learn Armenian Now

In the tapestry of love, communication is the thread that binds hearts together. Exploring romantic phrases in Armenian has not only added a touch of cultural richness to your linguistic repertoire but has also opened a window into the soulful expressions of this ancient language.

As you continue on your journey of love and language, remember that there's more to discover beyond these romantic and funny Armenian phrases. The Armenian language is a treasure trove of history, traditions, and vibrant expressions waiting to be unravelled.

→Sign Up Now: Free Trial Armenian Lesson With a Native Teacher!←

If you're eager to delve deeper, why not embark on a custom-made Armenian course with us at Listen & Learn?

Our courses go beyond the ordinary, offering personalised experiences that cater to your learning style and pace. Whether you're drawn to the poetic nuances of the language or just want to be able to get by in Armenia, our courses are tailored just for you.

So, why wait? Join us at Listen & Learn, where every word becomes a step on a unique and enriching journey. Whether you’re looking for in-person Armenian lessons in London or online Armenian courses to learn without leaving your home, we’ve got you covered!